عقد خارج لازم و عقد جایز

عقد خارج لازم و عقد جایز
تعریف عقد لازم و عقد جایز در قانون مدنی عقود به اعتبار دوام به عقد لازم و عقد جایز تقسیم می شوند. عقد لازم عقدي است كه هيچيك از دو طرف حق برهم زدن (فسخ) آنرا ندارد مگر در صورتيكه در آن شرط فسخ باشدف مانند عقد بیع، عقد اجاره و … اصل در عقود لازم بودن است مگر اینکه قانونگذار به جایز بودن عقد تصریح نموده باشد، یعنی اگر …
ادامه مطلب

ابطال سند رسمی

ابطال سند رسمی
ا ابطال سند رسمی به دعوایی گفته می‌شود که در آن شخصی برای بی‌اثر بودن یک یا چند سند رسمی اقدام می‌کند. عموماً این نوع دعوی درفروش ملک به چند نفر ایجاد می‌شود و یا اینکه سند مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده باشد. ازلحاظ قانونی مالک اصلی یک ملک کسی است که ملک مذکور در دفتر املاک به ثبت رسیده و مستقیماً به نام او زده‌شده و یا …
ادامه مطلب

مبحث ارث

مبحث ارث
مبحث ارث، بحث بسیار پیچیده‌ای است که اصول واستثناعات خاصی دارد و باید هر مسئله ارث بطور موردی بررسی شود چراکه فرزندان و بازماندگان هر متوفی متفاوت از دیگری است و جنسیت افراد و نسبت آنها با متوفی باعث تغییر میزان سهم ارث می‌شود. نظر به اینکه سئوالات زیادی در ارتباط با ارث مطرح می‌شود در این یادداشت قاعده کلی که با آن سهم ارث سایرین سنجیده می‌شود را مختصرا …
ادامه مطلب

موضوعات