فریب در ازدواج

در خصوص موارد عمده فریب در ازدواج که از موارد مبتلا به می باشد:
مصادیق فریب در ازدواج به اینکه زوج بر خلاف واقعیت خود را دارای ثروت و مقام و مدارک تحصیلی عالی معرفی کند، و از این طریق زوجه را ترغیب به قبول نکاح کند، یا اینکه زوجه با مخفی نمودن ازدواج قبلی خود را با کره معرفی کند یا کچلی خود را با کلاه گیس بپوشاند و از طریق رضایت مرد با ازدواج جلب نماید بعد از عقد معلوم شود که طرف عیبی داشته که با عملیات فریبنده خود، آن را پنهان کرده است، در چنین مواردی که کسی که فریب خورده می تواند این نکاح را فسخ کند.
استناد قانونی:
مصادیق فریب در ازدواج در ماده ۶۴۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، جنبه تمثیلی دارد یعنی هر امری که موجب فریب دیگری شود، شامل می شود؛ حتی اگر از موارد مذکور در این ماده نباشد، لذا عرف در این مورد تشخیص دهنده است.
* تکلیف مهریه در فصل نکاح:
اگر حکم فسخ نکاح از سوی دادگاه صادر و قطعی شود و بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد زن مستحق مهریه نخواهد بود مگر اینکه فسخ نکاح به دلیل ناتوانی جنسی مرد (عنن) باشد و اگر بین زوجین نزدیک واقع شده باشد و نکاح فسخ شده زن مستحق مهرالمثل است نه مهریه ای که در عقدنامه توافق شده و به تعبیر حقوقی مهرالمسمی است. پس در مهریه فسخ نکاح وابسته به نزدیکی زوجین اس