چندهمسری

مرد نمیتواند با داشتن زن،همسردوم اختیار کند مگردر موارد ذیل:

1:رضایت همسر اول

2:عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی

3:عدم تمکین زن از شوهر

4:ابتلا زن به جنون یا امراض صعب العلاج

5:محکومیت زن به ۵سال حبس یا بیشتر

6:ترک زندگی خانوادگی از طرف زن

7:عقیم بودن زن

8:غایب مفقود الاثرشدن زن