خشونت در خانواده

 

ا

اگر مردی خشونت و کتک کاری علیه همسرش داشته باشد , تکرار این عمل و محکومیتهای مکرر  

در این رابطه  از عواملی است که دادگاه آنرا عسر و حرج محسوب می نماید و با درخواست زن 

حکم طلاق را صادر می کند.

قبولی دعاوی خانواده اعم از : طلاق-مهریه-نفقه-حضانت

تلفن تماس: ۲۲۳۵۲۳۵۶-۰۲۱ - ۲۲۳۵۱۱۰۲-۰۲۱