عقد رهن

عقد رهن
عقود معین به عقودی  گفته می شود که شرایط  و ملزومات آن در شرع و قانون ذکر شده است  از جمله این عقود می توان به عقد رهن اشاره کرد  که شامل مواد771 الی 794 قانون مدنی است. ✔تعریف عقد رهن ماده ۷۷۱ قانون مدنی در تعریف عقد رهن مقرر می دارد: (رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می دهد.رهن دهنده را …
ادامه مطلب

هبه و شرایط کلی آن

هبه و شرایط کلی آن
هبه و شرایط کلی آن  هبه، در لغت به معنای بخشیدن – دادن چیزی به کسی بدون عوض است. براساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می‌کند؛ به عبارت دیگر وی مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می‌آورد. در این عقد ۳ طرف وجود دارد: واهب، متهب و عین موهوبه ۱)واهب …
ادامه مطلب

ورشکستگی، انواع آن و مراحل اعلام ورشکستگی

ورشکستگی، انواع آن و مراحل اعلام ورشکستگی
 تعریف ورشکسته ورشکستگی به معنای توقف تاجر از پرداخت دیون و ناتوانی او از انجام تعهدات مالی خود می باشد . به این معنا که او به علت نداشتن مال یا وجه نقد از پرداخت بدهی های خود ناتوان شده است . البته این به این معنا نیست که لزوما بدهی های تاجر بیشتر از اموال می باشد ، بلکه ممکن است به دلیل اینکه اموال او در رهن بانک یا صندوق دادگستری است …
ادامه مطلب

موضوعات