چندهمسری

چندهمسری
مرد نمیتواند با داشتن زن،همسردوم اختیار کند مگردر موارد ذیل: 1:رضایت همسر اول 2:عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی 3:عدم تمکین زن از شوهر 4:ابتلا زن به جنون یا امراض صعب العلاج 5:محکومیت زن به ۵سال حبس یا بیشتر 6:ترک زندگی خانوادگی از طرف زن 7:عقیم بودن زن 8:غایب مفقود الاثرشدن زن 
ادامه مطلب

موضوعات